Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
„Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Runina“ - informácia o strategickom dokumente 24.06.202431.12.2024b78b7_ZaD c1 UPN_Runina_Informacia pre verejnost_SEA _Verejná vyhláška.pdf
Zápisnica z Volieb do Európskeho parlamentu10.06.202431.12.20240a1a2_Zapisnica_Volby EP_2024.pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE - Vojnový cintorín Runina15.05.202431.12.20249a4bb_VV_-_rozhodnutie.pdf9a4bb_Runina_CINTORÍN_VOJNOVÝ_mapa.pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Vojnový cintorín Runina11.04.202431.12.2024bc35e_Verejná vyhláška_Vojnový cintorín_Runina_NKP.pdf
Zápisnica VOK z Volieb prezidenta SR 2024 - 2. kolo08.04.202431.12.202470f0a_Zápisnica z 2. kola Volieb prezidenta SR.pdf
Zápisnica z 1. VOK z Volieb prezidenta SR 202425.03.202431.12.2024d83fb_Zapisnica z Volieb prezidenta 2024.pdf
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov14.03.202431.12.202478a41_Výzva na vykonanie výrubu 1.pdf78a41_Oznámenia.pdf
Oznámenie o začatí "Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Runina"11.03.202431.12.2024474f1_OzOZO_ZaD_1_Runina_Verejnosť.pdf
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov08.02.202431.12.2024da155_9_Runina_2024.pdf
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 202327.02.202430.12.2024dc015_uroven-vytriedenia-odpadu-za-rok-2023-Runina.pdf
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov27.02.202430.12.2024d0229_Runina-2023-vypocet-miery-vytriedenia-ko-v-obci.pdf
VZN č. 2 o miestnom poplatku za rozvoj15.12.202330.12.2024c47d0_VZN 2-2023 o miestnom poplatku za rozvoj Runina.pdf
VZN č. 1 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady15.12.202330.12.2024bd1f3_VZN č. 1-2023 o miestnych daniach a poplatkoch Runina.pdf
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do NR SR01.10.202328.02.2024ffb51_Zápisnica VOK Runina.pdf
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 202227.02.202327.02.20243e0f3_Kópia - 2022-vypocet-miery-vytriedenia-ko-v-obci.pdf
Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja20.06.202305.07.20236bee2_Plán_udržateľnej_mobility_PSK.pdf
Vyzývacie uznesenie10.11.202210.05.2023528f1_Vyzývacie uznesenie.pdf
Verejná vyhláška - Zonácia NP Poloniny16.12.202231.12.20226280c_Verejná vyhláška - Zámer vyhlásenia zón NP Poloniny a zmeny jeho hraníc a ochranného pásma a návrh programu starostlivosti.pdf6280c_Príloha č.1 Zoznam parciel, ktoré celé alebo časťou zasahujú do NP Poloniny, jeho zón a ochranného pásma - KN C a KN E.pdf6280c_Príloha č. 2 Predmet ochrany NP Poloniny.pdf6280c_Príloha č.3.1 Mapa vymedzenia územia NP poloniny a jeho ochranného pásma.pdf6280c_Príloha č.3.2. Mapa vymedzenia zón NP Poloniny a jeho ochranného pásma.pdf6280c_Priloha č. 4 Mapa pozemkov podľa foriem vlastníctva NP Poloniny.pdf
Prerušenie dodávky elektriny20.07.202205.08.202212d48_VSD.pdf
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny08.07.202221.07.20228d342_Prerušenie dodávky elektriny.pdf