Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do NR SR01.10.202328.02.2024ffb51_Zápisnica VOK Runina.pdf
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 202227.02.202327.02.20243e0f3_Kópia - 2022-vypocet-miery-vytriedenia-ko-v-obci.pdf
Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja20.06.202305.07.20236bee2_Plán_udržateľnej_mobility_PSK.pdf
Vyzývacie uznesenie10.11.202210.05.2023528f1_Vyzývacie uznesenie.pdf
Verejná vyhláška - Zonácia NP Poloniny16.12.202231.12.20226280c_Verejná vyhláška - Zámer vyhlásenia zón NP Poloniny a zmeny jeho hraníc a ochranného pásma a návrh programu starostlivosti.pdf6280c_Príloha č.1 Zoznam parciel, ktoré celé alebo časťou zasahujú do NP Poloniny, jeho zón a ochranného pásma - KN C a KN E.pdf6280c_Príloha č. 2 Predmet ochrany NP Poloniny.pdf6280c_Príloha č.3.1 Mapa vymedzenia územia NP poloniny a jeho ochranného pásma.pdf6280c_Príloha č.3.2. Mapa vymedzenia zón NP Poloniny a jeho ochranného pásma.pdf6280c_Priloha č. 4 Mapa pozemkov podľa foriem vlastníctva NP Poloniny.pdf
Prerušenie dodávky elektriny20.07.202205.08.202212d48_VSD.pdf
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny08.07.202221.07.20228d342_Prerušenie dodávky elektriny.pdf
Verejná vyhláška - stavebné povolenie10.05.202225.05.2022c18b0_SP-2022_93_03-na úradnú tabuľu.pdf
Verejná vyhláška - stavebné konanie24.03.202208.04.20222519e_Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním - Verejná vyhláška (1).pdf
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov14.01.202225.02.202297586_7_Runina_VSD vyhlaska.pdf